Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611046 [url] => /a/10001/202001/4c66e4cd74a0a90f6a7bb25252bcc5e8.png ) [description] => 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗? [recommend] => 0 [published] => 1580285546 [sort] => 0 [title] => 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗? [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/144056.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611046 [url] => /a/10001/202001/4c66e4cd74a0a90f6a7bb25252bcc5e8.png ) ) [id] => 144056 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 404 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 404 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗?

  《攀讲》预防:如何正确洗手?你都能做到吗?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1611032 [url] => /a/10001/202001/75be8d98a27a5fe46281a10328390d16.png ) [description] => 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知 [recommend] => 0 [published] => 1580285343 [sort] => 0 [title] => 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知 [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/144054.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 相关 [2] => 员工 [3] => 企业 [4] => 防控 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21826 [1] => 39987 [2] => 82188 [3] => 1620 [4] => 54 [5] => 15387 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1611032 [url] => /a/10001/202001/75be8d98a27a5fe46281a10328390d16.png ) ) [id] => 144054 [tran_published] => 13小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 相关 [2] => 员工 [3] => 企业 [4] => 防控 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知

  福建省人民政府办公厅关于延迟省内企业复工的通知

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609344 [url] => /a/10001/202001/6b49607a250a65fb2b539932d5d7dd60.png ) [description] => 《攀讲》预防:公共场所怎么做?(公共场所预防篇) [recommend] => 0 [published] => 1580189556 [sort] => 0 [title] => 《攀讲》预防:公共场所怎么做?(公共场所预防篇) [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143922.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609344 [url] => /a/10001/202001/6b49607a250a65fb2b539932d5d7dd60.png ) ) [id] => 143922 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《攀讲》预防:公共场所怎么做?(公共场所预防篇)

  《攀讲》预防:公共场所怎么做?(公共场所预防篇)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1609330 [url] => /a/10001/202001/7a896d2136eef0dd8fb9ff15b309cb45.png ) [description] => 《攀讲》预防:个人防护怎么做?(个人预防篇) [recommend] => 0 [published] => 1580189427 [sort] => 0 [title] => 《攀讲》预防:个人防护怎么做?(个人预防篇) [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143920.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1609330 [url] => /a/10001/202001/7a896d2136eef0dd8fb9ff15b309cb45.png ) ) [id] => 143920 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 370 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 370 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 《攀讲》预防:个人防护怎么做?(个人预防篇)

  《攀讲》预防:个人防护怎么做?(个人预防篇)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1607950 [url] => /a/10001/202001/b02fc14c36bccd0d5b5cdb25b5ae709a.png ) [description] => 如何处理这些口罩问题?家庭消毒怎么做? [recommend] => 0 [published] => 1580098153 [sort] => 0 [title] => 如何处理这些口罩问题?家庭消毒怎么做? [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143778.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1607950 [url] => /a/10001/202001/b02fc14c36bccd0d5b5cdb25b5ae709a.png ) ) [id] => 143778 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 383 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 383 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 如何处理这些口罩问题?家庭消毒怎么做?

  如何处理这些口罩问题?家庭消毒怎么做?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1607926 [url] => /a/10001/202001/92d28d95c9c2e5316e4d1f063e0e36a0.jpeg ) [description] => 国办通知:延长2020年春节假期至2月2日 [recommend] => 0 [published] => 1580097803 [sort] => 0 [title] => 国办通知:延长2020年春节假期至2月2日 [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143774.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => 春节假期 [2] => 国务院办公厅 [3] => 延长 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 52622 [2] => 35508 [3] => 144614 [4] => 8317 [5] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1607926 [url] => /a/10001/202001/92d28d95c9c2e5316e4d1f063e0e36a0.jpeg ) ) [id] => 143774 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 春节假期 [2] => 国务院办公厅 [3] => 延长 [4] => 疫情 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 国办通知:延长2020年春节假期至2月2日

  国办通知:延长2020年春节假期至2月2日

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606316 [url] => /a/10001/202001/008ee1703774325c717b3437ddd40aa0.jpeg ) [description] => 八个确保落实到位!福州部署启动一级响应! [recommend] => 0 [published] => 1580026523 [sort] => 0 [title] => 八个确保落实到位!福州部署启动一级响应! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143686.html [tags] => Array ( [0] => 落实 [1] => 防控 [2] => 到位 [3] => 疫情 [4] => 冠状病毒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 889 [1] => 39987 [2] => 15387 [3] => 1389 [4] => 21826 [5] => 143136 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606316 [url] => /a/10001/202001/008ee1703774325c717b3437ddd40aa0.jpeg ) ) [id] => 143686 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 466 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 落实 [1] => 防控 [2] => 到位 [3] => 疫情 [4] => 冠状病毒 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 八个确保落实到位!福州部署启动一级响应!

  八个确保落实到位!福州部署启动一级响应!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606304 [url] => /a/10001/202001/8eecc07595183a9c522efdc224891807.jpeg ) [description] => 防控新型肺炎疫情,中央决定这场仗这么打! [recommend] => 0 [published] => 1580026306 [sort] => 0 [title] => 防控新型肺炎疫情,中央决定这场仗这么打! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143684.html [tags] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 防控 [2] => 加强 [3] => 工作 [4] => 习近平 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 21826 [1] => 39987 [2] => 15387 [3] => 13583 [4] => 1265 [5] => 819 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606304 [url] => /a/10001/202001/8eecc07595183a9c522efdc224891807.jpeg ) ) [id] => 143684 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 544 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 544 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 疫情 [1] => 防控 [2] => 加强 [3] => 工作 [4] => 习近平 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 防控新型肺炎疫情,中央决定这场仗这么打!

  防控新型肺炎疫情,中央决定这场仗这么打!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606294 [url] => /a/10001/202001/66da281fe5dc0ca731bf51d93bc0c830.jpeg ) [description] => 截至26日10时,福建新增确诊病例11例,疑似病例30例! [recommend] => 0 [published] => 1580026030 [sort] => 0 [title] => 截至26日10时,福建新增确诊病例11例,疑似病例30例! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143680.html [tags] => Array ( [0] => 泉州市 [1] => 晋江市 [2] => 冠状病毒 [3] => 永安市 [4] => 仓山区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 20228 [1] => 39987 [2] => 11593 [3] => 143136 [4] => 144568 [5] => 1230 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606294 [url] => /a/10001/202001/66da281fe5dc0ca731bf51d93bc0c830.jpeg ) ) [id] => 143680 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 515 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 515 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 泉州市 [1] => 晋江市 [2] => 冠状病毒 [3] => 永安市 [4] => 仓山区 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 截至26日10时,福建新增确诊病例11例,疑似病例30例!

  截至26日10时,福建新增确诊病例11例,疑似病例30例!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1605152 [url] => /a/10001/202001/fe5a91565e91b7a5c6ba27d80b09c110.jpeg ) [description] => 2020世界福州十邑春晚“我最喜爱的节目”网络评选火热进行中,快来为你喜欢的节目打call~ [recommend] => 0 [published] => 1579958289 [sort] => 0 [title] => 2020世界福州十邑春晚“我最喜爱节目”网络评选进行中 [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143588.html [tags] => Array ( [0] => 作词 [1] => 作曲 [2] => 选送 [3] => 福州 [4] => 单位 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 144506 [2] => 144508 [3] => 2979 [4] => 763 [5] => 4308 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1605152 [url] => /a/10001/202001/fe5a91565e91b7a5c6ba27d80b09c110.jpeg ) ) [id] => 143588 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 作词 [1] => 作曲 [2] => 选送 [3] => 福州 [4] => 单位 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2020世界福州十邑春晚“我最喜爱节目”网络评选进行中

  2020世界福州十邑春晚“我最喜爱的节目”网络评选火热进行中,快来为你喜欢的节目打call~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1604408 [url] => /a/10001/202001/bd230fda4bd04ab422c87d343c805cf0.jpeg ) [description] => 拜年啦!福州广播电视台生活频道为您送上新年祝福! [recommend] => 0 [published] => 1579957928 [sort] => 0 [title] => 拜年啦!福州广播电视台生活频道为您送上新年祝福! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143586.html [tags] => Array ( [0] => 生活 [1] => 一程 [2] => 频道 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 9733 [1] => 39987 [2] => 144500 [3] => 784 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1604408 [url] => /a/10001/202001/bd230fda4bd04ab422c87d343c805cf0.jpeg ) ) [id] => 143586 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 412 [virtual_pv] => 405 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 412 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 生活 [1] => 一程 [2] => 频道 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 拜年啦!福州广播电视台生活频道为您送上新年祝福!

  拜年啦!福州广播电视台生活频道为您送上新年祝福!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1604052 [url] => /a/10001/202001/a77de2905811c1c917ce1eb7d1c8b723.jpeg ) [description] => 网络点播及节目评选已同步开启! [recommend] => 0 [published] => 1579957596 [sort] => 0 [title] => 除夕夜!2020世界福州十邑春晚全球联欢! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143584.html [tags] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 2020 [2] => 福州 [3] => 春晚 [4] => 24 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1635 [1] => 39987 [2] => 52622 [3] => 763 [4] => 18879 [5] => 51181 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1604052 [url] => /a/10001/202001/a77de2905811c1c917ce1eb7d1c8b723.jpeg ) ) [id] => 143584 [tran_published] => 01-25 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 2020 [2] => 福州 [3] => 春晚 [4] => 24 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 除夕夜!2020世界福州十邑春晚全球联欢!

  网络点播及节目评选已同步开启!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1600488 [url] => /a/10001/202001/481f8a7d3c8e958a15d8138c22ad45be.jpeg ) [description] => 雨水提前来“拜年”!降温+降雨!福州人一定要注意这件事··· [recommend] => 0 [published] => 1579776710 [sort] => 0 [title] => 雨水提前来“拜年”!降温+降雨!福州人一定要注意... [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143398.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春节 [2] => 天气 [3] => 气温 [4] => 31 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 21642 [3] => 1525 [4] => 1025 [5] => 51590 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1600488 [url] => /a/10001/202001/481f8a7d3c8e958a15d8138c22ad45be.jpeg ) ) [id] => 143398 [tran_published] => 01-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 416 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 416 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 春节 [2] => 天气 [3] => 气温 [4] => 31 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 雨水提前来“拜年”!降温+降雨!福州人一定要注意...

  雨水提前来“拜年”!降温+降雨!福州人一定要注意这件事···

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1600430 [url] => /a/10001/202001/75847defd7ac8473d0f4f3bc587fd7dd.jpeg ) [description] => 福州人注意啦!春节期间福州地铁运营时间这样调整! [recommend] => 0 [published] => 1579776452 [sort] => 0 [title] => 福州人注意啦!春节期间福州地铁运营时间这样调整! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143396.html [tags] => Array ( [0] => 23 [1] => 30 [2] => 福州 [3] => 加开 [4] => 地铁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50829 [2] => 49860 [3] => 763 [4] => 7782 [5] => 726 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1600430 [url] => /a/10001/202001/75847defd7ac8473d0f4f3bc587fd7dd.jpeg ) ) [id] => 143396 [tran_published] => 01-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 23 [1] => 30 [2] => 福州 [3] => 加开 [4] => 地铁 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州人注意啦!春节期间福州地铁运营时间这样调整!

  福州人注意啦!春节期间福州地铁运营时间这样调整!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1600414 [url] => /a/10001/202001/ec2ab4a215528aab609bd28ea1d3cea1.jpeg ) [description] => 还有1天!距离2020世界福州十邑春晚播出倒计时! [recommend] => 0 [published] => 1579776264 [sort] => 0 [title] => 还有1天!距离2020世界福州十邑春晚播出倒计时! [url] => http://wwwhusky.com/panjiang/p/143394.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 24 [2] => 频道 [3] => 电视台 [4] => 除夕 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 51181 [3] => 784 [4] => 51077 [5] => 33763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1600414 [url] => /a/10001/202001/ec2ab4a215528aab609bd28ea1d3cea1.jpeg ) ) [id] => 143394 [tran_published] => 01-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 394 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 394 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 24 [2] => 频道 [3] => 电视台 [4] => 除夕 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 还有1天!距离2020世界福州十邑春晚播出倒计时!

  还有1天!距离2020世界福州十邑春晚播出倒计时!